Vergadering commissie Grondgebied op 16 mei

28
witter.com; Sander Haase

RIJSSEN-HOLTEN – De commissie Grondgebied vergadert op donderdag 16 mei 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. Op de agenda staat onder andere:

 • raadsvoorstel gemeentelijke versnellingsaanpak asbestdaken Rijssen-Holten
 • raadsvoorstel vaststellen Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2022
 • raadsvoorstel vaststellen nota parkeernormen 2018
 • raadsvoorstel vaststellen voorbereidingsbesluit 2019 gebied buiten bebouwde kom Wet natuurbescherming met regels vellen houtopstanden
 • raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan uitbreiding informatiecentrum Canadese Begraafplaats
 • opiniërend commissievoorstel rood voor rood verzoek Maneschijnsweg 16 en Helhuizerweg 42 in Holten
 • opiniërend commissievoorstel realiseren van een vervangende woning aan de Markeloseweg 86 in Rijssen
 • opiniërend commissievoorstel Structuurvisie centrum Holten (SCH2028)
 • informatieve stukken voor de commissie:
  • jaarverslag 2018 Duurzaamheidsvisie
  • investeringen vastgoed en openbare ruimte 2020-2050
  • uitbreiding fietsenstalling Dannenberg

De agenda met de achterliggende stukken kunt u inzien op raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen.
De vergadering is rechtstreeks te volgen via raad.rijssen-holten.nl/uitzendingen.

Spreekuur raadsfracties

Wilt u een raadsfractie spreken over bijvoorbeeld een plan, voorstel of agendapunt? Dan kunt u contact opnemen via de fractiesecretarissen. De contactgegevens staan op de website: raad.rijssen-holten.nl/contact.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de vergaderingen van de raadscommissies kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@rijssen-holten.nl of t (0548) 854 531.

banner-buitenkampioen