Algemene Voorwaarden

[td_block_ad_box spot_id=”custom_ad_2″]

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door \regionaal Actueel te Enter (“de opdrachtnemer”) mede handelende onder de naam “RijssensNieuws.nl”, te sluiten advertentie- en opdrachtovereenkomsten hierna te noemen “overeenkomst”, zowel met betrekking tot de door haar beheerde websites, als mede met betrekking tot andere media uitingen waarvoor zij gerechtigd is een overeenkomst te sluiten. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op, beheer- en ontwerp van etalageruimte, advertentieovereenkomsten, waarin advertentieruimte wordt gereserveerd als ook op overeenkomsten waarin de plaatsing van één of meer losse advertenties wordt overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming
De opdrachtnemer is gerechtigd zich eerst gebonden te achten aan overeenkomsten, waarin advertentieruimte wordt gereserveerd – schriftelijk dan wel mondeling voorbereid – wanneer de opdrachtnemer een overeenkomst daartoe heeft ondertekent. De adverteerder ontvangt alsdan een bevestiging van de overeenkomst (kopie van de overeenkomst ondertekend door beide partijen).

Artikel 3 – Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de datum van ondertekening. De duur van de overeenkomst is 12 maanden. Indien de adverteerder vóór de totstandkoming van de overeenkomst advertenties heeft doen plaatsen, gaat de overeenkomst, zo de adverteerder de wens daartoe te kennen geeft, eerder in, zulks teneinde deze advertentie onder de werking van het overeenkomst te brengen. De ingangsdatum van de overeenkomst kan evenwel niet verder teruggebracht worden dan tot uiterlijk de dag waarop de advertentie is gepubliceerd. De duur van de overeenkomst wordt automatisch voor dezelfde periode voortgezet, tenzij de overeenkomst schriftelijk is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij voortzetting van de overeenkomst ontvangt de adverteerder een bevestiging waarin de (nieuwe) advertentie tarieven worden vermeld en indien nodig de aangepaste overeenkomst.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht
De opdrachtnemer zal de opdracht verrichten conform de in de opdrachtovereenkomst overeengekomen specificaties. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s). De opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde.
De opdrachtgever heef het recht eens per week mutaties te laten uitvoeren door opdrachtnemer indien de aangeleverde bescheiden voldoen aan de specificaties die door opdrachtnemer zijn opgesteld overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.

Artikel 5 – Wijziging gereserveerde advertentieruimte
Tijdens de duur van de overeenkomst kan de advertentieruimte niet worden gewijzigd.

Artikel 6 – Verval plaatsingsrechten
Het recht om de gereserveerde advertentieruimte te besteden vervalt door het verstrijken van de duur Van de overeenkomst. Indien de gereserveerde advertentieruimte niet ten volle wordt besteed is de adverteerder de prijs hiervoor niettemin verschuldigd. Deze prijs wordt alsdan bepaald aan de hand van het tarief dat van toepassing is ten tijde van het verstrijken van de contracttermijn. De opdrachtnemer is vrij om ondanks het verzoek c.q. de opdracht van een adverteerder een advertentie op een bepaalde plaats of in een bepaalde vorm te doen verschijnen deze op een ander plaats of in een andere vorm op te nemen.

Artikel 7 – Tarieventabel
Op alle overeenkomsten is de door de opdrachtnemer gehanteerde tarieventabel van toepassing. Voor elke advertentie is het tarief, zoals dat geldt ten tijde van het plaatsen van de betreffende advertentie, verschuldigd.

Artikel 8– Wijziging tarieventabel
Wijzigingen in de door de opdrachtnemer gehanteerde tarieventabel binnen de overeengekomen duur van de overeenkomst leveren geen grond op tot annulering van de overeenkomst, tenzij de totale tariefsverhoging binnen de overeengekomen duur van de overeenkomst meer bedraagt dan 25%. Op schriftelijk verzoek van de adverteerder zal, in geval van een verhoging van de tarieven, de gereserveerde advertentieruimte worden verminderd voorzover de vermindering binnen de specificaties, overeenkomstig het percentage waarmee de tarieven zijn verhoogd.

Artikel 9– Betaling
De adverteerder draagt – tenzij de opdrachtnemer betaling vooraf of met een betalingstermijn verlangt – ervoor zorg dat de prijs voor de geplaatste advertenties binnen 14 dagen na verzending van de daarop betrekking hebbende factuur is bijgeschreven op de bank- en/of girorekening van de opdrachtnemer. De adverteerder kan betaling niet achterwege laten of opschorten met een beroep op een tegenvordering op of een tekortkoming van de opdrachtnemer. Door de enkele overschrijding van de genoemde betalingstermijn is de adverteerder over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van overschrijding. Indien de adverteerder ook na aanmaning in gebreke blijft aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen te betalen is de opdrachtnemer bevoegd haar vordering ter incasso, waaronder het nemen van bewarende maatregelen en het voeren van procedures mede dienen te worden begrepen, uit handen te geven. Alle kosten vallend op het incasseren van een vordering van ons op de adverteerder, daaronder begrepen 15% van de hoofdsom verschuldigd wegens buitenrechtelijke kosten, vermeerderd met BTW, komen voor rekening van de adverteerder, één en ander met minimum van €150,-.

Artikel 10 – Rechten opdrachtnemer
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opgegeven advertenties niet te plaatsen, indien zij zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de inhoud, het karakter of de vorm ervan, dan wel indien deze advertenties naar het oordeel van de opdrachtnemer, strijd opleveren met haar eigen belangen.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom
Het uitvoeren van de opdracht door opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan opdrachtnemer. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, designs, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer. De opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 12 – Internet en andere openbaar making
Een door de adverteerder geplaatste opdracht geeft de opdrachtnemer het (onherroepelijke en niet opzegbare) recht de advertentie (ook) te plaatsen op de website RijssensNieuws en/of RijssensAanbod en/of eventueel toekomstige websites die onder de verantwoordelijkheid vallen van de opdrachtnemer en/of de advertentie op andere wijze openbaar te maken.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid / rectificatie
De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor schade als gevolg van niet, niet tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties. Door de opdrachtnemer gemaakte zet-, druk- of plaatsingsfouten of door opdrachtgever onjuiste of onvolledige bescheiden is aangeleverd, die kennelijk afbreuk doen aan de publiciteitswaarde van de betrokken advertentie, worden op schriftelijk verzoek van de adverteerder gerectificeerd. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk veertien dagen na plaatsing van de advertentie bij de opdrachtnemer te zijn ingediend. Met betrekking tot fouten in telefonisch opgegeven advertenties en fouten die, naar het oordeel van de opdrachtnemer, zijn ontstaan als gevolg van onduidelijke opgaven kan geen aanspraak worden gemaakt op rectificatie. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op rectificatie indien in de opgegeven advertenties op verzoek van de adverteerder correcties zijn aangebracht. Op straffe van verval van aanspraak, dienen reclames binnen 14 dagen na verschijning van de advertentie resp. verzending van de factuur te geschieden. De opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie(s). De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële, als andere uit de publicatie van de advertentie voortvloeiend.

Artikel 14. Overmacht
Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. In geval de situatie als hiervoor bedoeld zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 15 – Derden enz.
Derden, die bij de totstandkoming van de overeenkomst direct of indirect zijn betrokken, zijn tegenover de opdrachtnemer naast de adverteerder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de adverteerder. Indien derden tot overeenkomst toetreden als indirect vertegenwoordiger van de adverteerder, dragen derden door het ondertekenen van de overeenkomst, tot zekerheid van zijn verplichtingen over aan de opdrachtnemer die zulks aanvaardt, alle vorderingen met de daaraan verbonden voorrechten en acties, die hij jegens de adverteerder uit hoofde van de door de opdrachtnemer op basis van de overeenkomst geplaatste advertenties te eniger tijd kan doen gelden.

Artikel 16. Termijnen
Indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 17– Surséance – faillissement
Indien de adverteerder surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, is de opdrachtnemer slechts gehouden de overeenkomst verder uit te voeren indien de opdrachtnemer, zijn ontstaan als gevolg van onduidelijke opgaven kan geen aanspraak worden bewindvoerder, resp. de curator betaling van de te plaatsen advertenties garandeert. Indien de gereserveerde advertentieruimte niet ten volle is besteed, is de adverteerder de prijs hiervoor niettemin verschuldigd. Deze prijs wordt alsdan bepaald aan de hand van het tarief, dat van toepassing is ten tijde van het aanvragen van een surséance respectievelijk het uitspreken van het faillissement. Door het aanvragen van de surséance respectievelijk het uitspreken van het faillissement worden alle schulden van de adverteerder uit hoofde van de overeenkomst direct berichtgeving vertonen. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om brieven op advertenties niet aan de adverteerder af te geven of door te zenden, indien dit naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd. Bovendien behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om brieven
onder nummer na één maand te vernietigen. De gereserveerde advertentieruimte kan slechts worden besteed door het opgeven van advertenties die betrekking hebben op het eigen bedrijf van de adverteerder. De opdrachtnemer zal met verzoeken om advertenties op een bepaalde plaats of in een bepaalde vorm te doen verschijnen rekening houden, voor zover zij dat binnen het kader van de technische en redactionele mogelijkheden en een verantwoorde opmaak en uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid ten opzichte van andere adverteerders kan doen.

Artikel 18 – Geschillen
De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo

Artikel 19 – Reparatieclausule nietigheden
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. Onverminderd het bepaalde in voorgaande kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

[td_block_ad_box spot_id=”custom_ad_3″]
[td_block_ad_box spot_id=”sidebar”]

Welkom!

Inloggen met je account

Maak een nieuw account aan

Vul onderstaande gegevens in

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.